Vedlikehold | Maintenance

Driftsstatus

(English version follows below)

16.05.2020:
Fredag ettermiddag (15. mai) ble det varslet om uautorisert tilgang til våre løsninger, og all drift ble tatt ned natt til lørdag 16.mai (ca.  01.30), etter anbefaling fra Basefarm.

Lørdag morgen startet arbeidet med å sette opp nye servere og driftsmiljø, for å komme raskest mulig tilbake til sikker og stabil drift.

17. – 18.05.2020:
Arbeidet med å gjenopprette back-up data fortsetter, og det er foreløpig ingen indikasjon på at data er tapt eller manipulert. Enkelt  back-up data vil inspiseres manuelt, noe som vil gjøre prosessen litt mer omstendig. Men dette må gjøres for å forsikre oss om at data ikke bare overføres ukritisk.

Det vil også bli kjørt nye sikkerhetsrevisjoner på løsningene, der vi systematisk vil åpne en og en løsning før alt er oppe i 100% normal drift.

Parallelt jobbes det med Basefarm og ekspertise fra tredjepart, for å få en fullstendig oversikt over situasjonen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Kl. 16.00 i dag (18. mai) fikk vi bekreftet at back-up data t.o.m. 13. mai er overført til nye servere. Disse vil gjennomgå en ekstra virus-scan, før vi kan starte å manuelt bearbeide back-up data fra 14. og 15. mai. Neste steg vil våre å implementere SSL-sertifikater også begynne oppstart av en og en løsning. 

19.05.2020: 
Etter et morgenmøte med Basefarm kl. 09:00 i dag, har vi fått bekreftet at virus-scan var vellykket, og at samtlige back-up data er overført på de nye serverne. Arbeid med å implementering av SSL-sertifikat og verifisering av IP-adresser, er pågående. 

Med dette som utgangspunkt, så ser det ut som vi følger tidsplanen, og vil starte intern-testing av serverne ila. dagen. Forutsatt at dette også går som planlagt, og at vi ikke møter på noe uforutsett, så vil vi gradvis gjenåpne løsningene systematisk fra og med i morgen.  

20.05.2020 – kl. 09:30
Status kl. 09:30 er at vi har startet testing av mail-utsendelser (kvitteringer på e-post), betaling og en systematisk sjekk av systemet (f.eks. at sider og annen funksjonalitet fungerer som normalt).

Så fort disse testene er vellykket vil vi kjøre live, og vil da være i produksjon. Når dette skjer, så vil man ha tilgang til løsningen men vi må ta forbehold om at systemet vil trenge litt tid på å laste inn sider som normalt fordi alt er re-startet (dette er helt normalt).

Vi vil ha mer informasjon inne kl. 13:00 så følg med på mail / denne siden.

20.05.2020 – kl. 13:45 
Vi har hatt vellykkede tester på betaling, mailutsendelse og bekreftet kryptering på løsningen (SSL). Neste steg er å aktivere de automatiske prosessene som blant annet oppdaterer deltagerlistene og sender ut kvitteringer. 

Det kommer mer informasjon innen 17:00.

20.05.2020 – kl. 17:00 
Vi har nå startet systematisk gjenåpning av våre løsninger, men understreker at det da kan ta opptil 1 – 2 timer før dere får lastet inn siden, siden det kan være forsinkelser på DNS (Domain Name System). Dere vil derfor i en liten periode enten ikke komme inn på nettsiden eller få beskjed om at siden ikke kan åpnes pga. usikker tilkobling.

Vi følger med på utviklingen, men legg merke til at det kan være at noe funksjonalitet ikke fungerer helt 100% i starten (som tidligere kommunisert). Hvis dette vedvarer, ber vi dere vennligst sende oss mail til support@deltager.no.

Disse sidene er nå aktivert:

www.inviter.no

www.participant.no

www.participant.co.uk

www.kontingent.no

Neste løsning som går live – rundt 18 er da:

www.deltager.no

mosjon.friidrett.no

www.spoortz.no

medlem.deltager.no

+++ resterende norske og engelske løsninger.

20.05.2020 – kl. 19:30
Vi registrerer nå at løsningene blir tilgjengelig én etter én. 

Vi minner om at selv om vi er tilbake i drift, så kan det være at noe funksjonalitet ikke fungerer helt 100% i starten. Hvis dette vedvarer, ber vi dere vennligst sende oss mail til support@deltager.no.

Hvis du har en white-label løsning OG et domenet som ikke begynner med www.deltager.no eller www.participant.no, så ta kontakt med oss på marked@deltager.no og vi skal gi deg informasjonen du trenger for å oppdatere din DNS.

Alle våre norske og engelske løsninger skal nå være oppe igjen men vi minner om at det kan oppleves tregheter. Vi følger med på utviklingen utover kvelden.

Vi beklager de ulemper denne feilen har forårsaket for alle våre kunder. Samtidig takker vi for all tålmodighet i denne krevende situasjonen.

Takk!

Operational status

16.05.2020:
On Friday 15th May, in the afternoon, unauthorised access to our solution was announced and all operations were taken down the following Saturday, as recommended by Basefarm.

Saturday morning, we started setting up new servers and operating environments to enable us to get back to safe and stable operation as quickly as possible.

17. – 18.05.2020:
Work on restoring backup data is ongoing. We do not have any indication that data has been lost. Some back-up data must be manually inspected, which will delay the process somewhat.

New security audits will also be run on the solution, where we will gradually open in a secure way, before everything is up to 100% normal operation.

In parallel, Basefarm and third-party expertise are also working on this to get a complete overview of the situation.  We will provide more information on this when possible.

16:00 today (May 18th) we got confirmation that back-up data up until May 13th, has been successfully transferred to the new servers. They will undergo an extra virus-scan, before we can manually inspect back-up data from 14th and 15th of May. Next step will be to implement SSL-sertificates and the start-up our solutions one-by-one.

19.05.2020: 
After a meeting with Basefarm 09:00, we have confirmed that virus-scan and transfer of back-up data was successful. We are now installing new SSL-certificates and verifying new IP-addresses.

On this basis, it looks like we are following the time-schedule and can start internal tests of the servers today. As long as our tests don’t reveal something unexpected, we will gradually open our solutions systematically one-by-one tomorrow.

20.05.2020 – 09:30

The status now, is that we have started testing emails (receipts by email), payment and a systematic check of the system (e.g. checking that pages and other functionality work as normal).

As soon as these tests are successful, we will go live, and the system will be back in operation. When this happens, you will have access to the solution but please be advised that the system will need some time to load pages normally. This is because everything has been re-started, which is completely normal.

We will have more information at 13:00 so keep an eye on email / this page.

20.05.2020 – 13:45 

We have had successful tests on payment, mail-sendings and confirmed encryption on the solution (SSL). The next step is to activate the automatic processes that, among other things, update the participant lists and send out receipts.

More information will be available by 17:00.

20.05.2020 – kl. 17:00 

We have now started systematically reopening our solutions, but we emphasize that it may take up to 1 – 2 hours for you to load the page, as there may be delays on Domain Name System (DNS). Therefore, for a short period you will either not enter the website or be told that the page cannot be opened due to an uncertain connection.

We will keep an eye on the development, but note that some functionality may not work 100% at first (as previously communicated). If this persists, please email us at support@deltager.no or hello@participant.co.uk (for our UK-customers).

These pages has now been activated:

www.inviter.no

www.participant.no

www.participant.co.uk

www.kontingent.no

The next solutions to go live – around 18 is:

www.deltager.no

mosjon.friidrett.no

Subsites of www.participant.co.uk

FA-sites

+++ remaining Norwegian and English solutions.

20.05.2020 – kl. 19:30

We are now noticing that our solutions is going online, one by one.

Please remember that even though we are back in operation, it may be that some functionality does not work completely 100% at first. If this persists, please email us at support@deltager.no (Norwegian customers) or hello@participant.co.uk (UK-customers).

If you have a white-label solution AND a domain that does not start with www.deltager.no, www.participant.no or www.participant.co.uk, please contact us at marked@deltager.no and we will provide you with the information you need to update your DNS.

All our Norwegian and English solutions should now be up again, but we are reminded that inertia can be experienced. We follow the developments throughout the evening.

We apologise for the consequences of this incident and appreciate all your patience during these difficult times.

Thank you.

Start typing and press Enter to search